İmrahor Vadisi İmar Planı 1/1000 ölçekli

2014 yılında planlama çalışmalarına başlamış olup halen devam edilmektedir.

Planlama çalışmasının amacı, Ankara metropoliten alanında sahip olunan doğal, ekolojik, çevresel, kültürel, kentsel değer ve potansiyellerin koruma ve kullanma dengesi içerisinde korunup geliştirilmesi ve tanıtımın yapılması, planlama ilke ve esasları ve imar mevzuatı hükümleri uyarınca düzenlenmiş, yaşanabilir ve çağdaş yaşam alanları oluşturulması,

Bu bağlamda;

Kent için son derece önemli ve stratejik bir konumda bulunan, doğu ve güney-doğu kentsel gelişme alt bölgesi kapsamında yer alan İmrahor Vadisinin, uzun yıllardır süregelen mülkiyet sorunlarının çözülmesi, Vadinin içerisinde bulunduğu alt bölgenin geliştirilmesine yönelik olarak hazırlanan en önemli proje ayaklarından birini teşkil eden imrahor vadisi planlama alanının, başta rekreasyon amaçlı kullanımlar olmak üzere, iskan ve istihdam amaçlı kullanımların yer alacağı planlı alanlar olarak kentlinin kullanımına sunulmasıdır.

Planlama alanı, Ankaranın doğu, güney-doğu alt bölgesinde, yaklaşık 650 hektarlık bir alan kapsamakta olup, bu kapsamda, alanın topografik, jeolojik, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel değerleri ve üst ölçek plan karaları ile kentsel talepler dikkate alınarak plan kararları oluşturulmuştur.

Ayrıca, alan kapsamında, birbirinden bağımsız, uygulaması beraber yapılacak onama sınırı ile tarife beş bölge yer almakta, böylelikle Çankaya ilçesi tapula Yeşilkent ve Karataş ile Mamak ilçesi tapulama İmrahor parsellerinin mülkiyet çözümleri yapılmış olacaktır.

İmrahor Vadi tabanının sığlaştırılıp, ıslah ederek halkın kullanımına açacak, bölgenin mülkiyet problemine çözüm olacak Çankaya ilçesi Yeşilkent, Karataş ve Mamak ilçesi İmrahor tapulama parsellerinin bir kısmını kapsayan, Ankara Çevre yolu içi ile sınırlı yaklaşık 650 hektarlık planlama alanına ilişkin çalışmanın, kentsel kullanımlar, fiziksel eşikler, kurum görüşleri ve hak sahiplerinin beklentileri de dikkate alınarak yapılması, vadinin çağdaş planlama ilke ve esasları uyarınca planlanmış bir kentsel alan olarak kentlinin kullanımına sunulması son derece önemli bir husus olarak gündeme alınmalıdır.

İşte Beklenen Karar

      T.C.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

                BELEDİYE MECLİSİ

 

Karar No:155                                                                                                                    16.01.2015

 

K A R A R

Çankaya İlçesi Mühye, Karataş ve Mamak İlçesi Yukarı İmrahor Mahallelerinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 16.01.2015 tarih ve 914 sayılı raporu Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.01.2015 tarihli toplantısında okundu.

Konu üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; AKS Planlama Müh.Ltd.Şti. adına M.Savaş MIHÇIOĞLU’ nun 20.11.2014 tarihli dilekçe ile Ankara güneydoğu oto çevreyolunun kuzey kesiminde İmrahor vadisi ve çevresindeki Çankaya Mühye, Karataş ve Mamak Yukarı İmrahor Mahallelerindeki yaklaşık 650 hektar yüzölçümündeki muhtelif kadastro parselleri kapsayan, çoğunluğu Büyükşehir Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih 1888 sayılı kararı ile onaylı 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bulunan alana ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınıza sunulduğu,

Belediyemiz Meclisinin 21.10.2013 tarih 1888 sayılı kararı ile onaylı yaklaşık 626 hektarlık bir alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında 155 kişi/ha brüt yoğunluklu (yaklaşık 97 030 kişi) Mühye, Karataş ve İmrahor mahallerinde muhtelif kadastro parsellerine yönelik yaklaşık 650 hektarı kapsayan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı teklifi ile; konut alanlarında E=1.60 ve E=2.40, ticaret alanlarında E=1.20, konut+ticaret alanlarında E=2.00 ve E=2.50, ticaret+turizm alanlarında E=1.20 ve E=2.00 olarak kademeli yoğunluk kararları getirildiği, imrahor vadisi tabanında tasarlanan rekreasyon alanının kuzeydoğuya uzanan kesiminde alanın bütünlüğünün sağlaması amacıyla Mühye 206 ve 207 nolu Orman Genel Müdürlüğüne tahsisli kadastro parsellerinin bir kısmı da planlama alanına park alanı olarak dahil edildiği, onaylı Nazım planda konut, ticaret, ticaret+turizm, donatı vb alanlar mevcut iken teklifte bu kullanımlarla birlikte konut+ticaret kullanımı getirilerek yoğunluklarda kademeli emsal artışı ile birlikte onaylı Nazım plana ilave olarak nüfusun maksimum yaklaşık 73 252 kişi artırılması, ulaşım ve kullanım kararları şemasında değişiklikler öngörüldüğü, Uygulama İmar Planı teklifinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Büyükşehir Belediyesinin görev yetki ve sorumlulukları başlığı altındaki 7.b maddesi uyarınca “..nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak.” hükmü uyarınca onaylanmasının talep edildiği, plan teklifi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “UİP-7672” nolu plan işlem numarası alındığı,

Hususları tespit edilmiş olup  Yapılan değerlendirmede; Ticaret ve Turizm alanlarında yapı yoğunluğunun E=1.00, KOP alanlarının bedelsiz terki halinde E=1,20 olarak Konut alanlarında  E=1,40, KOP’ un bedelsiz terkine dayalı E=1,60 olarak belirlenmesi, Ada bazında ve 20 000 m2 ve üzeri yüzölçümlü ada/parsellerde E=2.00 yapı yoğunluğu ile bedelsiz KOP terki halinde % 10 konfor artışı yapılması, plan notlarının düzeltilmesi suretiyle sözkonusu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifinin nazım imar planı revizyonuyla birlikte  “tadilen onayı”na ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu oylanarak oyçokluğu ile kabul edildi.

Meclis 1.Başkan V.                                         Katip                                                      Katip

Ali İhsan ÖLMEZ                                Hamdi KESGİN                                   Ahmet ÖZTÜRK

İlgili Terimler :

Toplam

13

İlan

Toplam

4

İlan

Toplam

1

İlan

Güncel Emlak Haberleri

Boğaz Ankara Kanal İhalesi İptal Edildi Boğaz Ankara Kanal İhalesi İptal Edildi Boğaz Ankara Kanal İhalesi İptal Edildi Değerli Arkadaşlar, Boğaz Ankara ihalesi iptal oldu.  Ülkenin her yerine akıtılan tonlarca
Ankara Projeleri nin En Prestijlisi Kanal Ankara Ankara Projeleri nin En Prestijlisi Kanal Ankara Ankara Projeleri nin En Prestijlisi Kanal Ankara Böyle bir vadiye ancak böyle bir proje yakışırdı. Türkiye nin
İmrahor Vadisi Projenin Son Hali İmrahor Vadisi Projenin Son Hali İmrahor Vadisi Projenin Son Hali #gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-4 img { border: 2px